Mama Afrika

 

 

 

Ние поемаме
отговорност

 

 

КСО

Устойчиво организационно управление или Корпоративна Социална Отговорност (КСО) дефинираме като един всеобхватен стратегически подход в мениджмънта, който подсигурява съществуването и гарантира развитието на организацията.

Устойчиво управление означава интегриране на стопански, екологични и социални параметри в системата на стойностите и целите на организацията, както и тяхното последователно спазване. Същественото тук е, че всяка организация трябва да направи адекватния за нея „превод“ на КСО.

Какво е позицията на ICG спрямо КСО?

Този въпрос беше отправната точка, от която през 2008 започнахме активно да се занимаваме с тази тема. Силни импулси в тази насока ни даде първият вътрешнофирмен анализ на КСО в самата ICG. Успяхме …

  • да разберем, колко силно КСО вече бе интегрална част както от работния контекст на групата, така и от този на нейните отделни консултанти. 
  • да осъзнаем собствените си граници и съответно предстоящите ни предизвикателства.
  • да договорим целите си относно КСО за 2011 г. и 2012 г.
  • да се занимаем сериозно със социалната ролята на нашата организация в обществото. 

В анализа на КСО в ICG, проведен на принципа GRI (self-declared/C) бяха описани изходната позиция и амбициите на ICG относно КСО, на базата на които бе създадена работна програма.
Ако и Вие се питате:

  • какво точно означава тази тема за Вашата организация
  • как можете да подходите към нея
  • как да направите КСО анализ,

ние ще Ви подкрепим с удоволствие.