Публичен сектор

Стратегия

Успешната стратегия в публичния сектор изисква не просто механично прилагане на добри практики, взаимствани от други европейски държави, а представлява комплексен процес на синтез и анализ на местните условия, на ключовите играчи и на стратегическите цели на управление. Изключително динамичните промени в българската публична администрация през последните години изискват прилагане на нови модели за стратегическо управление.

 

Организация

Бъдещето на модерното управление в публичния сектор е в изграждането на ефективни организационни структури за оптимално използване на информацията, кумулиранa в организацията. Ключовият въпрос е максималната мобилизaция на знанията и ангажираността на работещите в нея така, че в условията на променящи се изисквания, тя да може да се развива и коригира сама. С нашия дългогодишен опит ние допринaсяме за един ефективен и иновативен процес на развитие на организацията.

 

Управление на промяната

Опитът ни като консултанти в управление на промяната в публичния сектор показва, че твърде често се използват готови рецепти и модели от други европейски държави, без да се съобразяват спецификите на местната административна структура, законодателната рамка, човешкия потенциал и др. Нашият подход в менажирането на промяната е, че търсим изграждането на „обща кауза” с клиента. За това ни помага задълбочената експертиза, която сме изграждали в продължение на години, познаването на широк кръг от държавни експерти на ключови позиции, непрекъснатият мониторинг върху променящата се законодателна рамка в България.

 

 

Човешки ресурси

Една от сферите, в които ICG притежава изключително богата консултантска експертиза, е развитието на човешките ресурси в публичната администрация в България. Екипът ни се стреми към използването както на доказали ефективността си методи за развитие на професионалните и на ключовите компетентности, така и към прилагането на иновативни техники и инструменти, все още слабо познати сред служителите в този сектор.

 

 

Култура и образование

ICG притежава специфична, развита и усъвършенствана в продължение на 20 години експертиза в консултирането в сферата на културата. Ние познаваме особеностите на културния и образователния сектор и точно поради това в нашето консултиране ние обръщаме внимание както на необходимите за тях креативни идеи, така и на не по-малко релевантните икономически параметри.

 

 

Коучинг

Нашият екип от сертифицирани коучинг специалисти прилага коучинга като ефективен инструмент за подпомагане на ръководители и експерти от публичната сфера. Вземане на решения, решаване на конфликти, развитие на лидерски потенциал, подобряване комуникацията в екипи - това са само част от възможните теми на нашите клиенти от държавната администрация, при които изключително практическата ориентация на коуч специалистите на ICG е една комептетна подкрепа.

 

Проектен мениджмънт

ICG участва в разработването и управлението на проекти по всички Оперативни програми в България. Нашите консултанти имат опит в провеждането на целеви обучения за разработване, мониторинг и отчитане на проекти за централната и местната администрации. Oбучаваме бенефициенти по специфични модули за провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители, за финансово отчитане и управление на проектите. Притежаваме богата експертиза и в обучения на административните звена, отговарящи за цялостната координация на фондовете на ЕС в България.